SKÚSENOSTI V OBLASTI PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ 

Máme niekoľko ročné skúsenosti s prípravou energetických dokumentov pre žiadateľov o nenávratný finančný prostriedok ako aj s odborným hodnotením žiadostí o nenávratné finančné príspevky v oblasti znižovania energetickej náročnosti.

V rámci Ministerstva hospodárstva SR a SIEA - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sme zaradený do databázy odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 4. Energetický efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch:

investičná priorita č. 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie využívania energie z obnoviteľných zdrojov

špecifický cieľ č. 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

investičná priorita č. 4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch 

špecifický cieľ č. 4.2.1. Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

investičná priorita č. 4.4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a 

adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

špecifický cieľ č. 4.4.1. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

V rámci Ministerstva životného prostredia SR  sme zaradený do databázy odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry pre nasledovné investičné priority:

investičná priorita č. 1.4. Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí,

ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

špecifický cieľ č. 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita A Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia 

požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných 

obnoviteľných zdrojov,

b)modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa pism. a) 

V rámci Environmentálneho fondu sme zaradený do databázy odborných hodnotiteľov pre:

odborné posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu žiadostí predložených Environmentálneho fondu na základe Špecifikácie činností podpory na rok 2023 pre oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.


Na základe vyššie uvedených skúsenosti Vám vieme deklarovať odborné spracovanie energetických dokumentov pre žiadosti o nenávratné finančné prostriedky podľa požiadaviek výziev a poradenstvo v procese prípravy ŽoNFP.