SKÚSENOSTI V OBLASTI PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ 

Máme niekoľko ročné skúsenosti s prípravou energetických dokumentov pre žiadateľov o nenávratný finančný prostriedok ako aj s odborným hodnotením žiadostí o nenávratné finančné príspevky v oblasti znižovania energetickej náročnosti.

V rámci Ministerstva hospodárstva SR a SIEA - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sme zaradený do databázy odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 4. Energetický efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch:

investičná priorita č. 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie využívania energie z obnoviteľných zdrojov

špecifický cieľ č. 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

investičná priorita č. 4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch 

špecifický cieľ č. 4.2.1. Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

investičná priorita č. 4.4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

špecifický cieľ č. 4.4.1. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území


Na základe vyššie uvedených skúsenosti Vám vieme deklarovať odborné spracovanie energetických dokumentov pre žiadosti o nenávratné finančné prostriedky podľa požiadaviek výziev a poradenstvo v procese prípravy ŽoNFP.