O NÁS

Naša spoločnosť má dlhoročnú prax v oblasti stavebníctva. Od roku 2008 sme postupne naberali skúsenosti a odbornosť v každej oblasti stavebného procesu. Počnúc projekciou, rozpočtovaním, energetickými analýzami až po samotnú realizáciu a technický dozor počas výstavby. Výsledkom tohto úsilia je odborný tím expertov vytvorený v roku 2017 s cieľom spojiť všetky praktické skúsenosti a ponúknuť balík komplexných odborných služieb v sektore pozemných stavieb so zameraním na energetiku budov.


KVALITU DEKLARUJEME TÍMOM EXPERTOV

- disponujeme odbornou spôsobilosťou a certifikátmi v nasledovných oblastiach -

Odborná spôsobilosť a osvedčenie na výkon činnosti energetickej certifikácie budov

Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia: 

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

Odbornú spôsobilosť sme získali splnením podmienok a absolvovaním skúšky, ktorú zabezpečuje SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.

Odborná spôsobilosť a osvedčenie na výkon činnosti energetickej certifikácie budov

Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia: 

Vykurovanie a príprava teplej vody 

Odbornú spôsobilosť sme získali splnením podmienok a absolvovaním skúšky, ktorú zabezpečuje SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.

Odborná spôsobilosť a osvedčenie na výkon činnosti energetického audítora

Energetický audítor

Odbornú spôsobilosť sme získali splnením podmienok a absolvovaním skúšky, ktorú zabezpečuje SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra v súlade so Zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akreditované osvedčenie znalec v odbore Stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v obore stavebníctvo

Toto osvedčenie sme získali splnením podmienok podľa vyhlášky MS SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Následne absolvovaním skúšky, ktorú zabezpečuje Znalecký ústav - Technickej univerzity v Košiciach v súlade so Zákonom č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v rámci projektu ingREeS 

Absolvovanie vzdelávania v programe Architekt / Projektant

Projekt ingREeS pod záštitou SKSI - Slovenskej komory stavebných inžinierov  prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

Certifikát o absolvovaní záverečnej skúšky v rámci projektu ingREeS

Absolvovanie záverečnej skúšky vo vzdelávacom programe Energetická certifikácia budov

Projekt ingREeS pod záštitou SKSI - Slovenskej komory stavebných inžinierov prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.