Objednajte si naše služby

Po vyplnení údajov a zaslaní potrebných podkladov Vás obratom kontaktujeme za účelom podrobnejšej bezplatnej konzultácie na základe, ktorej Vám ponúkneme nezáväznú cenovú ponuku za dodanie požadovanej služby.Pre vypracovanie energetického auditu sú potrebné nasledovné podklady:

Je potrebné, aby záujemca o energetický audit pripravil a poskytol podklady podľa Prílohy č.1 Vyhlášky o energetickom audite č.179/2015:

  • Aktuálna a kompletná projektová dokumentácia:

- architektonicko-stavebná časť - pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa, skladby obalových konštrukcií objektu (obvodovej steny, strechy, podláh) a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov - výrobkov a ich hrúbky - rozmery), špecifikácia otvorových konštrukcií - okná, dvere, garážové brány (typ výrobkov), špecifikácia zasklenia (súčiniteľ prechodu tepla "U")

  • projekt vykurovanie a termoregulácie
  • projekt zdravotechniky - rozvod vody a kanalizácie
  • projekt elektroinštalácie
  • projekt vetrania a klimatizácie
  • Technicko-ekonomické podklady na zistenie súčasného stavu predmetu energetického auditu:

- záznam o spotrebe energie a náklady z faktúry (najčastejšie ide o zemný plyn, elektrickú energiu, pohonné hmoty) minimálne za posledné 4 roky (podľa možnosti rozdelená na jednotlivé mesiace, objekty alebo energeticky významné zariadenia)

  • Všeobecné informácie o prevádzke hodnotených objektov a technologických zariadení:

- popis technológie, výrobná kapacita, zmennosť, počet osôb

informácie o zdrojoch na premenu energie, rozvodoch energie, významných spotrebičoch energie: budovy, technológia, osvetlenie, dopravné prostriedky a pod.

Najčastejšie nedostatky pri podkladoch pre spracovanie energetického auditu:

- projektová dokumentácia nie je aktualizovaná, alebo nie je kompletná, alebo nie je vôbec

- nie sú k dispozícii aktuálne revízne správy zariadení,
- podrobná história spotreby energie je vedená len centrálne - t.j. chýba jej rozdelenie na spotreby jednotlivých objektov, významných strojov, technologických zariadení; následne je náročnejšie určiť konkrétne navrhované opatrenia pre danú prevádzku


>>> v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať <<<

tel.: +421 910 714 047